19. posiedzenie Senatu IX kadencji

9 czerwca 2016 r. w godzinach nocnych zakończyło się 19. dwudniowe posiedzenie Senatu. Senatorowie wysłuchali sprawozdania z działalności Rady Dialogu Społecznego w okresie od 22 października 2015 do 31 marca 2016 r., które przedstawił przewodniczący Rady Piotr Duda.

Izba przyjęła z 7 poprawkami, głównie doprecyzowującymi, ustawę o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Był to rządowy projekt. Wdraża ona dyrektywę unijną, której celem zwiększenie efektywności egzekwowania minimalnych warunków zatrudnienia w państwie członkowskim, w którym delegowany pracownik ma świadczyć usługi. W ustawie określono zasady ochrony pracowników delegowanych z Polski i do naszego kraju oraz kontroli przestrzegania przepisów o delegowaniu pracowników, współpracy Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) z organami innych państw członkowskich, transgranicznego egzekwowania administracyjnych kar pieniężnych lub grzywien administracyjnych.

18. posiedzenie Senatu

19 maja 2016 r. zakończyło się 18. dwudniowe posiedzenie Senatu. Izba wprowadziła 4 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw. Był to rządowy projekt. Nowelizacja wdraża unijne regulacje do polskiego prawa w celu skuteczniejszej ochrony zarejestrowanych produktów regionalnych. Zmienia ona procedurę składania wniosków o rejestrację tzw. chronionych nazw, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności. Terminy rozpatrzenia wniosków o rejestrację mają ulec skróceniu. Ustawa uzupełnia katalog narzędzi służących do sprawowania nadzoru nad działalnością jednostek certyfikujących. Doprecyzowane zostają obowiązki Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zasady współpracy inspekcji z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ustawa nakłada na Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych obowiązek publikacji na stronie internetowej wykazu producentów mających ważne świadectwo jakości, potwierdzające zgodność procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją, albo ważny certyfikat zgodności. Nowelizacja przewiduje zastąpienie przepisów karnych dotyczących odpowiedzialności za nieprawidłowe stosowanie zarejestrowanych nazw administracyjnymi karami pieniężnymi. Jedna z senackich poprawek eliminuje z przepisu wyrazy podkreślające konieczność złożenia wniosku w jednym egzemplarzu. Kolejna doprecyzowuje przepisy, które wprowadzają "swoistą sankcję za recydywę polegającą na ponownym wprowadzeniu do obrotu produktu rolnego lub środka spożywczego, który nie został oznakowany albo został oznakowany z naruszeniem przepisów". Pozostałe mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Ustawa wchodzi w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia.

17. posiedzenie Senatu

12 maja 2016 r. zakończyło się 17. dwudniowe posiedzenie Senatu. Izba z 1. redakcyjną i doprecyzowującą poprawką przyjęła ustawę o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Był to rządowy projekt. Nowelizacja przedłuża dotychczasowy termin przewidziany na przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Polski i jego pobyt mogą stanowić zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego – z 7 dni od dnia otrzymania wniosku do 45 dni, z możliwością dalszego przedłużenia maksymalnie o 14 dni. Tak jak dotychczas informacje o zagrożeniu przekazywane mają być Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, na jego wniosek, przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także w razie potrzeby przez inne organy. Celem nowych przepisów jest zwiększenie bezpieczeństwa państwa w związku z relokacją lub przesiedleniami cudzoziemców na terytorium Polski. Mają one dostosować polskie regulacje do unormowań wynikających z decyzji Rady Unii Europejskiej  z 14 września i 22 września ubr. Na ich podstawie Polska zobowiązała się do przyjęcia uchodźców relokowanych z Grecji i Włoch. W nowelizacji rezygnuje się z obowiązującego dotychczas domniemania, iż nieprzekazanie informacji w terminie oznacza brak zagrożenia. W przypadku poinformowania przez którąkolwiek z odpowiednich instytucji, że wjazd cudzoziemca do Polski i jego pobyt na jej terenie stwarza zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, przesiedlenie nie zostanie przeprowadzone, a w przypadku relokacji państwo, z którego ma ona nastąpić, zostanie powiadomione, że cudzoziemiec nie został do niej zakwalifikowany. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie będzie składał wniosku o przekazanie informacji o możliwym zagrożeniu w stosunku do cudzoziemca, który nie ukończył 13. lat.